Ny bok

Hvordan forstå Det Gamle Testamentet med 140 sider endetidsutleggning

Øystein Johnson gir i boka Hvordan forstå Det Gamle Testamentet? (2019) svar på noen av de opplagte utfordringene vi møter i denne delen av Bibelen (GT), også i forhold til Det nye Testamentet (NT). Bokas første tre kapitler tar opp hvordan Jesus og hans samtid forholdt seg til GT, og hvilke føringer det gir for oss i dag. Bokstavelighet er et av stikkordene. De siste kapitlene (4 og 5) skildrer endetiden; hva Bibelen sier skal skje i de siste tider med fokus på Tusenårsriket, antikrister og Antikrist, Jordas ødeleggelse og universets gjenfødelse. Donald Trump er i kapittel 4 satt under lupen. 

Både denne boka og Guds hjertes tanke utfordrer andre endetidssyn. Postmillianismen er klart det beste endetidssynet; at verden skal kristnes og jorden forvandles til et paradis. Det nest beste er premillianismen som sier at vi kristne skal rykkes bort fra elendigheten. Men hva hjelper det, når begge er i utakt med Bibelen?

Nå kan ikke Tusenårsriket sies å være i utakt med Bibelen som et hele. Men Bibelen må forstås, og GT må tolkes i lys av NT. Og gjør vi det, forstår GT og NT, og følger Jesus og apostlenes eksempel i å tolke GT inn i Den nye pakts kontekst, vil vi se at det som ser ut til å være Tusenårsrike-tekster i virkeligheten er tekster, først og fremst om Den nye jord.

Tenk f eks på Jes 62,6-7: «Jeg har satt vaktmenn ut på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, verken dag eller natt. Dere som lovpriser Herren, unn dere ikke ro! La heller ikke ham få ro før han bygger Jerusalem opp igjen og gjør byen til en lovsang på jorden.» Denne teksten om bønnens nødvendighet, munner ikke ut i en proklamasjon om det fysiske Jerusalem. Det vil aldri bli fred verken i det nåværende - eller idet tenkte Tusenårsrikets Jerusalem. Det må enhver premillianist også erkjenne, for han «vet» utfra sitt skjema at det vil komme en Gog og Magog-krig på slutten av det tenke Tusenårsriket. Nei, freden som ligger implisitt i denne og tilsvarende eskatologiske fredstekster peker entydig mot Det nye Jerusalem.

Ikke alt i GT er oppbyggelig og heller ikke alt er «pensum» for oss i Den nye pakt. Noe av GTs stoff kan leses rett frem, annet har «datostempel» på seg. Det var holdbart til Jesus enten radikaliserte eller opphevet det i blant annet Bergprekenen. Datidens desidert største, og for enhver tidsepoke verdens viktigste teolog, Paulus, brukte formuleringen «skrevet til rettledning for oss. GT taler altså ut over seg selv; vi finner mange historier i GT som får sin oppfyllelse og forklaring i og med Jesus. Kristnes hovedbolk av Bibelen er NT og vårt hovedfokus Kristus. Men bakteppet for Kristus er GT. Som Augustin sa det: NT er gjemt i GT, mens GT ligger åpent i NT.

Kanskje en bok for deg som har klødd deg litt i hodet, fordi du både ser og ikke ser sammenhengen mellom GT og NT? Boka er et lekmanns-produkt, og er skrevet for vanlige kristne med eller uten teologisk fagkompetanse.

Ta kontakt på johnsonforlag@gmail.com, så lager vi en kjøpsavtale.

Eller betal inn kr. 150,- + porto (100,-) på konto 81201431573 med tekst: Hvordan forstå GT og jeg sender den dagen etter.

Et godt supplement til denne boka er Guds hjertes tanke (se forsiden)