Hvordan forstå GT?

Denne boka ble utgitt i 2019 til minne om en som antakelig døde desillusjonert i sen alder - han var 95 - etter å ha forlest seg på GT i yngre år. Han hadde begynt i feil ende av Bibelen, nemlig fra begynnelsen. Og dermed ble det for hard kost for mannen med sitt sarte følelsesliv uten Golgata-brillene på. Boken har fem deler. (I) Jesus og det gamle Testamentet, (II) Tolkning og bokstavelig lesning, (III) Jesu nye vin sprenger rammene i GT, (IV) De siste ting i lys av GT, og (V) Antikrist og jordens ødeleggelse. 
Her følger innholdsfortegnelsen:

Forord …………………………………………………………9

INNLEDNING ……………………………………………..11

Har Gud forandret seg – i og med Jesus?. 17

Tolkningsprinsipper 20

Ordforklaringer: 23

DEL 1: JESUS OG DET GAMLE TESTAMENTET 24

1,1 Hva var det som frelste israelittene i Den gamle pakt?. 24

1,2 Blir de som aldri fikk høre om Jesus, frelst?. 25

1,3 At Frelseren kom fra Betlehem var forutsagt 30

1,4 Forholdet til GT i tiden rundt Jesu fødsel, ikke entydig. 32

1,5 Jesus, oppfyllelsen av Skriftene. 40

Syndebæreren. 42

Jesus som lovtro jøde, men …... 43

Jesus, fri og står over loven. 45

vi «står ikke under loven, men under nåden», Rom 6,14. 46

1,6 Det i GT som Jesus personlig adresserer til seg selv. 48

«For Menneskesønnen er herre over sabbaten» (Matt 12,3-8). 48

Jesus overtar templets rolle. 51

Det tredje templet 55

Vår del i det tredje tempel 59

Jesus, det ene, sanne vintre. 64

DEL 2: TOLKNING OG BOKSTAVELIG LESNING ……..71

Om å ta Bibelen som den står 72

2,1 Den oppstandne Jesus og Emmausvandrerne. 75

Herrens lidende tjener 77

2,2 Messiasforventning og feilkoblinger 78

Fredskongen på eselet 79

Immanuel 81

Fedrenes synd. 85

Liv og død. 87

2,3 Megahoppet 92

Bibelske utsagn – sanne, men ikke gjeldende for alle. 96

Tematikk: fysisk – åndelig. 99

Moses anklager jødene for manglende tro. 105

2,4 Hva Jesus delte med Emmausvandrerne. 107

Jesus, i eller over Skriften?. 114

De «ubrukte» vers til vår disposisjon. 119

Den gode hyrde. 123

Mosesberetningene. 127

Guds sønn. 134

Danielsriket 135

Visdommen i Ordspråkene. 138

Jesus i Salmene. 139

Jonastegnet 141

DEL 3: JESU NYE VIN SPRENGER RAMMENE I GT …143

Ikke bare for Abrahams skyld. 143

3,1 Loven. 147

3,2 Menigheten. 157

Guds Israel 160

Kong Asa. 162

3,3 Guds ord. 165

Nåden sprenger rammene. 169

Elias og Tordensønnene. 174

Ingen kjenner til Sønnen uten Faderen, og Faderen uten Sønnen … 175

JHVH; Det er Herren! 177

Barneoppdragelse og kristen oppdragelse. 181

3,4 Vekkelse - bønnens rette fokus. 184

DEL 4: DE SISTE TING I LYS AV GT …………………..186

De tre hovedendetidssyn. 188

(non) plus ultra. 189

4,1 Den siste tid. 193

Premillianismens Innovatio. 194

Tusenårsriket er nå. 195

Den ene håpet 196

4,2 Mitt hellige fjell 201

Sjangerløse slutninger 203

4,3 Sitte ved Gud Faderens hånd inntil …... 211

4,4 Den rettferdige spire/kvist og et barn. 213

Kjapt gresk språkkurs for den aller ivrigste. 217

Fadervår, Guds rike og Jesu komme i herlighet 218

Guds rike – motpolen til helvete. 221

Om en liten stund. 223

Bibelsk forståelse av tallet tusen. 226

4,5 Åpenbaringen 20,2-7. 228

Middels kjapp gjennomgang av Åp 20,2-7. 229

Den «parentetiske» tid. 236

Hva Satan kan. 244

Satans tap og bundethet 245

Mellomtilstanden. 248

Den første oppstandelse. 249

Satan slippes løs for alvor 250

«We shall overcome», for Gud beskytter sine. 251

4,6 Guds ene folk. 254

4,7 Den store trengsel 260

Daniels siste kapittel 260

4,8 Dagen. 262

Herrens dag. 266

DEL 5: ANTIKRIST OG JORDENS ØDELEGGELSE …..271

5,1 Donald Trump. 273

Når syndemålet er fullt, kommer dommen. 277

Den lovløse. 282

Trumps utskiftninger 286

Trump som beskytter 287

Trump som agitator og signaleffekten. 289

Daniels lille horn og «krisen» i USA.. 292

5,2 Kalifatet og verdenssamfunnet 300

Dyret fra havet 303

5,3 Jordens ødeleggelse. 312

Menneskenes delaktighet i jordens ødeleggelse. 312

Røsten som varsler universets gjenfødelse: 317

Gud selv har varslet universets utslettelse: 319

Premillianistenes mange dager, eller Dagen. 321

Endetidsbønn. 326

Epilog. 327

Skriv inn tekst her